Tasapaino on maskuliinin ja feminiinin harmoniaa

Ensirakkauteni opetti minulle tasapainon merkityksen elämässä. Valitettavasti hän teki sen näyttämällä esimerkkiä siitä, mitä tasapaino tarkoittaa eläessäsi haavoittuneen feminiinin ja maskuliinin energiassa. Todellinen feminiinin ja maskuliinin tasapaino kun ei ole nuorallatanssia riippuvuutta aiheuttavien aineiden ja tervehenkisten tapojen välillä, vaan syvän itsetuntemuksen tuomaa ymmärrystä oman feminiini- ja maskuliinienergian harmoniasta.

Feminiini ja maskuliini

Feminiinistä ja maskuliinista puhutaan henkistynyttä näkökulmaa korostavissa filosofioissa. Vaikka nykyaikana nämä termit ovat yleistyneet ja nostaneet suosiotaan, kyseessä ei ole mikään uusi tai moderni keksintö, vaan feminiini ja maskuliini on tunnettu jo vuosituhansien ajan esimerkiksi kiinalaisessa perinteessä jinin ja jangin käsitteenä.

Kiinalaisen filosofian mukaan jin ja jang ovat alkuvoimia, joita ei voi erottaa toisistaan. Jin eli kukkulan varjoisa puoli ja jang eli kukkulan valoisa puoli ovat jatkuvassa liikkeessä, jossa ne muuntautuvat toinen toisekseen. Maapallon pyöriessä aurinko valaisee kukkulan varjoisan puolen, jolloin valoisa puoli jää varjoon. Näin jinistä tulee jang ja jangista jin. Jin ja jang ovat syntyneet tyhjyydessä. Ne ovat toisensa vastakohtia, kuten fysiikan laissa tunnetut negatiivinen (jin) ja positiivinen (jang). Yhdessä jin ja jang muodostavat taon, jota symboloi tunnettu ja suosittu symboli, jossa nämä kaksi vastakohtaa pyörivät toistensa ympärillä ja sisältävät toinen toisensa siemenen.

Tähän samaan käsitykseen perustuu länsimaissa yleistynyt käsitys feminiini- ja maskuliinienergiasta. Feminiinistä puhuttaessa tarkoitetaan sitä, minkä Carl Gustav Jung nimesi ihmisen varjoksi. Se on passiivinen, intuitiivinen, vetäytyvä, supistuva, vastaanottavainen ja sisäänpäin kääntynyt. Maskuliini puolestaan käsitetään valona. Se on aktiivinen, heijastava, työntyvä, laajentuva, antelias ja ulospäin suuntautunut.

Jokaisessa ihmisessä on olemassa sekä feminiini ja maskuliini, eivätkä nämä termit nimityksestään huolimatta edusta mitään sukupuolittuneita rooleja. 

Kaaos vai harmonia

Yksi tapa lähestyä ja tutkailla ympäröivän maailman tämänhetkistä tilaa on arvioida asioita feminiinin ja maskuliinin tasapainon näkökulmasta. Ne seikat, jotka saavat oman tasapainon horjumaan ja poissa tolalta, edustavat omassa olemuksessa niitä feminiinin ja maskuliinin ominaisuuksia, joiden välillä on epäsuhta. Voidaan puhua haavoittuneesta feminiinistä ja maskuliinista.

Haavoittunut feminiini edustaa feminiinienergian kielteisiä ominaisuuksia. Se on manipuloiva, heikko, voimaton, uhriutuva, salaileva, avuton, takertuva, liikkumaton, muodoton, läheisriippuvainen, yliherkkä ja yliemotionaalinen. Haavoittunut maskuliini puolestaan edustaa maskuliinienergian kielteisiä ominaisuuksia. Se on syyllinen, vallan väärinkäyttäjä, dominoiva, aggressiivinen, kontrolloiva, kilpaileva, hyökkäävä, kritisoiva, loukkaava, horjuttava, välttelevä ja epävakaa.

Kuten luonnollisessa harmoniassa esiintyvät vastinparinsa, haavoittunut feminiini ja maskuliini ovat toisiinsa sidottuja. Ei siis voi olla toista ilman toista. Jos haavoittunut feminiini tuntee turvattomuutta, haavoittunut maskuliini lisää turvattomuuden tunnetta. Jos haavoittunut maskuliini kokee tulevansa uhatuksi, se hyökkää, jolloin haavoittunut feminiini reagoi uhriutumalla ja vetäytymällä kuoreensa. Jos haavoittunut feminiini tuntee olonsa voimattomaksi, se voi yrittää manipuloida tilanteita ja toisia, jolloin haavoittunut maskuliini voi reagoida aggressiolla tai välttelemällä tilannetta täysin.

Feminiinin ja maskuliinin luonnollinen tasapaino

Hyvinvoinva ihminen ilmentää feminiinin ja maskuliinin luonnollista tasapainoa, jonka myötä hänen olemuksessaan ja toiminnassaan näiden vastakohtien jatkuva tanssi luo sisäistä harmoniaa. Tämä sisäinen harmonia edustaa sitä samaa kosmista järjestystä, jonka voimme nähdä esimerkiksi luonnossa. Ihmisen sisäisen feminiinisen ja maskuliinisen energian ollessa tasapainossa, hänen on helppo elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Tasapainoinen ihminen pyrkii myös omalta osaltaan lisäämään tuota ympäristön harmoniaa sen sijaan, että pyrkisi luomaan ympärilleen tuhoa ja kaaosta.

Muutos haavoittuneesta feminiini- ja maskuliinienergiasta kohti luonnollista tasapainoa alkaa tiedostamalla oman sisäinen epätasapaino. Tunnistamalla omat haitalliset ajatus- ja toimintamallit, jotka ilmentävät haavoittunutta feminiini- ja maskuliinienergiaa, voi alkaa tuoda niitä takaisin tasapainoon vahvistamalla niiden myönteisiä ominaisuuksia.

Luonnollinen feminiini edustaa pyyteetöntä rakkautta, ymmärrystä, hoivaa, hellyyttä, hyväntahtoisuutta, intuitiota, luovuutta, tunnetta, tyyneyttä, virtausta, säteilyä, antautumista, havaintokykyä, tunteellisuutta, helppoutta ja sallivuutta. Luonnollinen maskuliini puolestaan tuo esiin varmuutta, sisäistä voimaa, vastuuta, keskittymistä, loogisuutta, tukea, vakautta, suuntaa, suojelua, selkeyttä, rajoja, rohkeutta, itsesäätelyä, kykyä, varmuutta ja jämäkkyyttä.

Haavoittuneen feminiinin pyrkiessä takertumaan, luonnollinen feminiini luo tasapainoa hyväksymällä tilanteen ja osoittamalla pyyteetöntä rakkautta. Haavoittuneen maskuliinin käyttäessä valta-asemaansa väärin, luonnollinen maskuliini palauttaa tasapainon ottamalla vastuuta ja säätelemällä omia ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa. Kun haavoittunut feminiini lamaantuu liikkumattomaksi, luonnollinen feminiini tuo tasapainon hiljentymällä ja sulautumalla tyyneyden virtaan. Ja jos haavoittunut maskuliini osoittaa epävakautta kilpailemalla, luonnollinen maskuliini pyrkii kohtaamaan tilanteen rohkeasti ja vahvistamaan sisäistä voimaa ja varmuutta.

Valon ja varjon tanssi

Feminiin ja maskuliinin näkökulmasta elämää tarkastellen voidaan siis ajatella, että elämä on jatkuvaa tasapainottelua näiden voimallisten energioiden välillä. Silloin kun energiat ovat epätasapainossa, tästä jatkumosta tulee kaaottinen taistelu, jossa kumpikin osapuoli pyrkii saamaan vallan toiselta. Seurauksena on haavojen syveneminen ja feminiini-maskuliinienergian epäsuhta, joka aiheuttaa sisäistä kärsimystä ja taipumusta ilmentää sitä ympäröivään maailmaan.

Tasapainottelu feminiinin ja maskuliinin välillä voi toisaalta olla myös antoisaa, virtaavaa, aistillista ja leikkisää. Se voi olla harmoninen tanssi, jossa voimakkaat tunteet ja intohimot vuorottelevat tyynten ja seesteisten hiljaisten hetkien kanssa. Valinta on jokaisella meillä, jokaisella hetkellä. Voimme tehdä valinnan siitä, annammeko alitajuisten haavojemme ohjata elämäämme, vai otammeko ohjat käsiimme kohtaamalla rohkeasti varjomme ja suhtautumalla niihin lempeydellä, sallien, loogisesti ja suojelevan jämäkkiä rajoja asettaen.

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.